شرکت داناپاسارگاد خاوران»محصولات شرکت»افزودنی های قیر، آسفالت و خاک

مواد بهبود دهنده چسبندگی آسفالت :
به منظور بهبود چسبندگی قیر به مصالح جامد از این افزودنیها استفاده می شود. از آنجایی که این نوع از آسفالت در مقایسه با آسفالت های سنتی دارای برتری خواص چشمگیری می باشند، این نوع از افزودنی ها به تدریج راه خود را به قسمت راه سازی کشور باز نموده است و با توجه به اختصاصات هر پروژه راه سازی نوع خاصی از این مواد پیشنهاد می گردد.
مواد تثبیت کننده خاک :
استفاده از این مواد از جمله تکنولوژیهای نوین راه سازی بوده که با پاشش آن بر روی سطح راه ها با تشکیل یک فیلم پلیمری سطح راه خاکی شدیدا ً سخت شده و نیاز به عملیات زیر سازی حذف می گردد که این امر با توجه به هزینه بالای حمل مصالح و زیر سازی بسیار جالب توجه می باشد علاوه بر آن در راه های پوشش داده شده با این ترکیبات در بسیاری از اوقات نیاز به پوشش آسفالت حذف شده و از آنجایی که این راه به خودی خود دارای مقاومت بسیار بالایی در مقابل بارهای سنگین ترافیکی هستند، عدم وجود پوشش آسفالت مشکل خاصی را ایجاد ننموده که این امر نیز به خودی خود صرفه جویی بسیار عمده ای رابه خصوص در راه های روستایی و کم تردد تر ایجاد می نماید.