شرکت داناپاسارگاد خاوران»محصولات شرکت»قیرهای محلول پایه نفت

قیرهای محلول یا قیرهای پس برگشته، از حل کردن قیرهای خالص در حلالها و یا روغن های نفتی بدست می آیند. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی و نوع و مقدار حلال بستگی دارد. هر اندازه مقدار حلال های نفتی در قیر محلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا آسفالت مخلوط در محل مصرف می شوند. قیرهای محلول بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه زیر تقسیم میشوند :
قیرهای زود گیر :
اگر از بنزین برای حل کردن قیر خالص استفاه شود قیر محلول را زود گیر می نامند. زیرا حلال موجود در قیر در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول تبخیر شده و قیر اصلی بر جا می ماند. قیرهای زود گیر بر حسب کند روانی در چهار نوع RC- RC-70 و RC-250 و RC-800 و3000 درجه بندی شده که اعداد پسوند معرف کند روانی قیر بر حسب صدم استکس است.
مشخصات فنی قیرهای زود گیر برای مصرف در راه سازی باید با جدول شماره 5 انطباق داشته باشد.

جدول 1- مشخصات فنی قیرهای زود گیر
جدول 1- مشخصات فنی قیرهای زود گیر

قیرهای کند گیر :
قیرهای کند گیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می شوند که سرعت تبخیر نفت از بنزین کندتر و طولانی تر است.
قیرهای کند گیر در پنج نوع درجه بندی می شوندکه کند روانی آنها در 60 درجه سانتیگراد از حداقل 30 تا حداکثر 6000 سانتی استکس تغییر می کند. مشخصات این قیرها باید با مندرجات جدول 6 مطابقت داشته باشد.

جدول 2- مشخصات فنی قیرهای کند گیر
جدول 2- مشخصات فنی قیرهای کند گیر

قیرهای دیر گیر :
قیرهای محلول دیر گیر را از حل کردن قیر خالص در روغن ها و حلال دیر گیر نفتی مانند گازوئیل یا نفت سیاه بدست می آورند. گیرش کامل این قیرها بعد از مصرف، مدت زمان زیادی به طول می کشد. در واقع قیرهای دیر گیر در شرایط آب و هوایی عادی تبخیر نمی شوند بلکه تغییر شکل مولکولی در آنها به وجود می آید که نسبتا ً تدریجی و طولانی است. مشخصات این قیرهای دیر گیر باید با جدول شماره 7 مطابقت داشته باشد.

جدول 3- مشخصات فنی قیرهای دیر گیر
جدول 3- مشخصات فنی قیرهای دیر گیر

بازگشت به بالای صفحه