شرکت داناپاسارگاد خاوران»محصولات شرکت»امولسیون های قیری

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده امولسیون ساز ( امولسیفایر ) قیرامولسیون به دست می آید. در این مخلوط، قیر با ابعادی از 1 تا 10 میکرون در آب شناور است. آب فاز پیوسته و قیر فار ناپیوسته این مخلوط را تشکیل می دهد. امولسیفایرها موجب ایجاد بار الکتریکی مثبت یا منفی در سطح قیر می شوند، نیروی دافعه ناشی از بار الکتریکی هم نام موجود در ذرات قیر مخلوط شده است با امولسیفایر مانع از به هم پیوستن ذرات قیرامولسیون می گردد.
از امولسیون قیری برای تهیه انواع مخلوطهای آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل، آسفالت سطحی، اندودهای قیری، درزگیری و لکه گیری رویه های آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبارنشانی میتوان استفاده کرد. برای مصرف امولسیون های قیری معمولا ٌ نیاز به حرارت دادن آنها نیست لذا از نظر اقتصادی و ایمنی بر انواع دیگر قیرها برتری دارند. اختلاط امولسیونهای قیری با سنگ دانه های مرطوب و یا همچنین پاشش امولسیون بر روی بستر مرطوب شنی و یا آسفالتی، اثری در عملکرد امولسیون قیری ندارد.
بدلایل زیر از نظر زیست محیطی و اقتصادی، امولسیون های قیری مناسب ترین و با صرفه ترین جایگزین برای قیرهای محلول محسوب می شوند :
الف- انرژی مصرفی برای گرم کردن آنها به مراتب کمتر از قیرهای محلول است.
ب- بجای تبخیر و نفوذ حلال های نفتی موجود در قیرهای محلول و انتشار آنها در محیط زیست که موجب آلودگی شدید میگردد، در امولسیون های قیری فقط آب به بستر خاک نفوذ کرده و یا تبخیر می شود.
ج- هزینه حلال های نفتی موجود در قیرهای محلول ( حداقل 25 در صد وزنی ) در شرایط جاری بحران انرژی، به مراتب بیشتر از امولسیفایر ( کمتر از 5% درصد) در امولسیون قیری می باشد. امولسیون های قیری بر حسب نوع بار الکتریکی ایجاد کننده در سطح ذرات معلق قیر به دو گروه آنیونیک و کاتیونیک تقسیم می گردند.

مشخصات فنی امولسیون های قیری :
الف- امولسیون های قیری آنیونیک :
با استفاده از امولسیفارهایی که بر پایه املاح قلیایی اسیدهای آلی هستند، می توان سطح ذرات قیر را دارای بار منفی نمود. این نوع از امولسیون های قیری را آنیونیک می نامند که خود به سه نوع زود شکن، کند شکن و دیر شکن که هر یک زیر بخش هایی به شرح جدول 1 دارند تقسیم می شوند :

جدول 1-  انواع امولسیون های قیری آنیونیک
جدول 1- انواع امولسیون های قیری آنیونیک

پسوندها و پیشوندهای فوق دارای معانی زیر می باشد :
الف : پیشوند HF معرف ایجاد پوشش قیر با صخامت بیشتر روی سنگدانه هاست.
ب : پسوندهای 1 و 2 به ترتیب معرف درصد قیر خالص کمتر و بیشتر در امولسیون می باشد.
پ : پسوند h معرف کاربرد قیر خالص سفت تر ( درجه نفوذ کمتر ) در قیرآبه است.
ت : پسوند s در امولسیون کندشکن HFMS-2s نشانه کاربرد این امولسیون برای اختلاط با مصالح ماسه ای است.
مشخصات فنی قیرهای امولسیونی آنیونیک مصرفی در صنعت راهسازی به شرح جدول 2 می باشند.

جدول 2- مشخصات فنی امولسیون های قیری آنیونیک
جدول 2- مشخصات فنی امولسیون های قیری آنیونیک

ب- امولسیون های قیری کاتیونیک :
با استفاده از امولسیفایرهایی که بر پایه ترکیبات آلی نمک های آمونیم و یا آمین ها هستند، می توان سطح ذرات قیر را دارای بار مثبت نمود. این نوع امولسیون های قیری را کاتیونیک می نامند که خود به سه نوع زود شکن، کند شکن و دیر شکن که زیر بخش هایی به شرح جدول 3 دارند تقسیم می شوند :

جدول 3- انواع امولسیون های قیری کاتیونیک
جدول 3- انواع امولسیون های قیری کاتیونیک

پسوندها و پیشوندهای فوق دارای معانی زیر می باشند :
الف : c نشانه کاتیونیک است
ب : پسوندهای 1 و 2 h معانی مشابهی دارد که در مورد امولسیونهای آنیونیک توضیح داده شد

مشخصات فنی قیرهای امولسیونی کاتیونیک مصرفی در صنعت راهسازی به شرح جدول 4 می باشند.

جدول 4- مشخصات فنی امولسیون های قیری کاتیونیک
جدول 4- مشخصات فنی امولسیون های قیری کاتیونیک

بازگشت به بالای صفحه